Головна
Публічний договір комісії

Публічний договір комісії

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КОМІСІЇ № ______

Даний публічний договір комісії (далі по тексту «Договір) визначає порядок надання послуг з реалізації товарів Комітента, а також взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ», надалі «Комісіонер», і юридичною особою та/або фізичною особою-підприємцем, надалі «Комітент», який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору, шляхом підписання Заяви-приєднання до Публічного договору комісії за зразком Додатку №4 до Договору. Комітент і Комісіонер спільно іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

Терміни, що використовуються:

Публічний договір комісії (оферта) – пропозиція Комісіонера, адресована будь-якій юридичній особі та/або фізичній особі-підприємцю, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір комісії на продаж товарів на умовах, що викладені у даному Договорі.

Акцепт – повна й безумовна згода Комітента на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Комісіонер - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ» зареєстроване відповідно до чинного законодавства України, адреса місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 46, електронна адреса: info@tea.ua.

Сайт - інформаційний ресурс Комісіонера, розташований в мережі Інтернет за адресою https://tea.ua/, що представляє собою сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних за тематичним ознакою, і призначений для розміщення в мережі Інтернет інформації.

Комітент – юридична особа та/або фізична особа-підприємець, яка прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладення публічного договору комісії.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Комітента, за допомогою програмного забезпечення Сайту та подання Комісіонеру підписаної Комітентом Заяви-приєднання до Публічного договору комісії (без підписання письмового примірника Договору Сторонами) і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань прийнятих за Договором.

1. Предмет договору

1.1. Комітент доручає, а Комісіонер приймає на себе зобов'язання за винагороду вчиняти правочини від свого імені, але в інтересах і за рахунок Комітента, щодо реалізації Товарів Комітента, крім підакцизних товарів та товарів, виробництво яких, здійснюється на підставі ліцензії, з нанесеним на Товар, його тару, упаковку, бирку торговельною маркою/торговельними марками Комітента (далі - Товар).

1.2. Комітент гарантує, що Товар допущений до вільного обігу на території України, є таким, що не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, під арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Комітент гарантує, що він є власником Товару, а також те, що він правомірно володіє та/або використовує торговельні марки, що нанесені на Товар, тару, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет та надає відповідні права Комісіонеру на використання торговельної марки /торговельних марок з метою рекламування, пропонування для продажу, зберігання та реалізації Товару на умовах Договору.

1.4. Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для Комітента.

1.5. Товар є власністю Комітента до моменту його реалізації покупцю (споживачу) Комісіонером на умовах Договору.

1.6. Конкретні умови реалізації Товару (ціна реалізації, асортимент, кількість, загальна вартість Товару), а також інші умови, за необхідності, визначаються в Замовленні Комітента (далі - «Замовлення»), яке Комітент направляє на адресу електронної пошти Комісіонера: info@tea.ua (надалі – електронна пошта). Інформацію вказану Комітентом у Замовленні Сторони вважать вказівками Комітента щодо умов правочинів, що вчинятимуться Комісіонером з метою виконання умов п. 1.1 цього Договору.

 

2. Умови виконання Договору. Оформлення Замовлення

2.1. З метою виконання умов цього Договору Комітент:

2.1.1. протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту узгодження Замовлення, власними силами та засобами забезпечує доставку Товарів на склад Комісіонера, адреса якого: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, буд. 46, згідно узгодженого Замовлення, для їх подальшої доставки покупцям (споживачам), що придбавають Товари на Сайті.

2.2. З метою виконання умов цього Договору Комісіонер:

2.2.1. рекламує Товари за допомогою розміщення зображень Товарів на Сайті;

2.2.2. організовує доставку Товарів до покупця (споживача);

2.2.3. приймає плату за Товари від покупців та перераховує відповідну суму коштів за реалізований Товар на поточний рахунок Комітента;

2.2.4. приймає повернені покупцем (споживачем) Товари.

2.3. Остаточний термін придатності Товару на момент передачі Комісіонеру не повинен бути менше 70% від встановленого виробником Товару. 

2.4. Комітент зобов'язується своїми силами здійснювати заміну Товару із закінченим терміном придатності на складі Комісіонера, за адресою вказаною в п.п. 2.1.1 цього Договору протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Комісіонера. 

2.5. У разі, якщо Комітент у строки вказані в п.2.4 Договору не здійснити заміну Товару, Комісіонер має право передати Товар із закінченим терміном придатності на утилізацію, без застосування до нього Комітентом будь-яких штрафних санкцій. Повідомлення про утилізацію Товару із закінченим терміном придатності направляється Комітенту електронною поштою протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати утилізації. Витрати по утилізації Товару з простроченим терміном придатності відносяться до витрат Комісіонера та підлягають відшкодуванню Комітентом Комісіонеру у повному обсязі.

2.6. Комісіонер надає Комітенту послуги зберігання Товару. Вартість наданих послуг зберігання включається до комісійної плати (винагороди) Комісіонера.

2.7. Комісіонер зобов’язується забезпечувати збереження переданого на реалізацію Товару, а також належні умови зберігання.

2.8. Комісіонер на письмовий запит Комітента протягом 3 (трьох) робочих днів надає Комітенту Перелік залишків товару. Комітент протягом 5 (п’яти) робочих днів узгоджує Перелік залишків товару, що знаходиться на зберіганні у Комісіонера. Якщо Комітент в термін до 5 (п’яти) робочих днів не надасть відповідь, Перелік вважається узгодженим відповідно до відомостей наданих Комісіонером.

2.9. Комітент самостійно формує Замовлення в форматі Excel за формою, погодженою Сторонами в Додатку №1 до Договору і направляє Замовлення на електронну пошту Комісіонера. Комісіонер погоджує Замовлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Замовлення. Підтвердженням Замовлення є розміщення інформації про Товар Комітента на Сайті.

2.10. У разі виявлення Комісіонером некоректної інформації про Товар у Замовленні, Комітент зобов'язаний в термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з дати отримання повідомлення від Комісіонера надати коректну інформацію про Товар.

2.11. Комітент самостійно завантажує фотографії Товару, документи, що підтверджують якість Товару (якісні посвідчення, декларації виробника, декларації про відповідність, інші) на Сайт відповідно до погоджених Сторонами Замовлень. Комісіонер, залишає за собою право вимагати надання Комітентом іншої інформації, що стосується Товару.

2.12. До передачі Товару на склад Комісіонера, Комітент зобов'язується надати Комісіонеру шляхом відправлення на електронну пошту 2-3 фотографії по кожному найменуванню Товару.

2.13. Комітент самостійно вказує в Замовленні дату і час доставки відповідного Товару на склад Комісіонера, за адресою вказаною в п.п. 2.1.1 цього Договору, попередньо узгодивши його з Комісіонером. Дата і час, зазначені в цьому пункті, вважаються узгодженими Сторонами з моменту узгодження Замовлення.

2.14. Ціна кожного окремого найменування Товару вказується в гривнях в Замовленні Комітента. Ціни на Сайті вказуються з урахуванням ПДВ. Ціна одиниці Товару включає вартість Товару, упаковки і маркування, доставки, інші витрати Комітента, передбачені цим Договором.

2.15. Комітент, за умови попереднього письмового повідомлення Комісіонера, має право змінювати ціну Товару, вказану у Замовленні та на Сайті, шляхом надання знижок на Товар.

2.16. У разі надання Комітентом знижок на Товар, Комітент зобов’язаний повідомити Комісіонера не менш як за 3 (три) робочих дні до дати їх застосування, шляхом направлення відповідного Акту узгодження ціни (за зразком Додатку №6 до цього Договору) підписаного уповноваженим представником Комітента із зазначенням розміру знижки (уцінки) в розрізі Товарів, на електронну пошту Комісіонера або через систему «М.Е.Dос».

2.17. Сторони домовилися, що Комітент, виключно після виконання вимог п. 2.16 цього Договору, самостійно змінює ціни на Товар на Сайті.

2.18. Комісіонер має право при реалізації Товару надавати знижки до ціни Товару, зазначеної Комітентом, виключено за погодженням з Комітентом та за його рахунок.

2.19. Товар підлягає реалізації Комісіонером за ціною, вказаною Комітентом у Замовленні та зазначеної на Сайті, та яка є діючою на момент реалізації Товару, та включає надані Комітентом знижки на Товар. Ціни, зазначені в накладних повинні відповідати цінам, які Комітент вказує на Сайті. Комітент зобов'язується округляти ціни на Товар до гривні без копійок, відповідно до нормативних документів та погоджувати заокруглення з Комісіонером.

2.20. У разі повернення Товару покупцем (споживачем) в порядку, встановленому законодавством України, Комісіонер зобов'язаний повернути Товар Комітенту протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту повернення Товару покупцем (споживачем) і не зобов'язаний перераховувати Комітенту грошові кошти за повернутий Товар, а якщо вже перерахував, Комітент зобов'язаний повернути Комісіонеру суму за такий Товар протягом 2 (двох) банківських днів з дати повернення Товару. В іншому випадку, Комісіонер має право утримати суму, в розмірі вартості повернутого Товару із суми грошових коштів, що підлягають перерахуванню Комітенту за реалізований Товар у наступних звітних періодах.

2.21. Загальна сума Договору визначається загальним розміром комісійної плати (винагороди), що підлягає сплаті Комітентом Комісіонеру за виконання доручень протягом строку дії Договору.

 

3. Комісійна плата (винагорода) та порядок розрахунків

3.1. Комітент зобов'язується сплатити Комісіонеру комісійну плату (винагороду) у розмірі:

3.1.1. 20% (у тому числі ПДВ 20%) ціни реалізації Товару категорії КАВА фактично проданого Комісіонером в звітному періоді (для розрахунку комісійної плати (винагороди) до ціни реалізації Товару включається сума ПДВ);

3.1.2. 30% (у тому числі ПДВ 20%) ціни реалізації Товару категорії ІНШІ ТОВАРИ фактично проданого Комісіонером в звітному періоді (для розрахунку комісійної плати (винагороди) до ціни реалізації Товару включається сума ПДВ).

3.2. Звітний період - період, що дорівнює 1 (одному) календарному місяцю, протягом якого Комісіонер реалізовував Товар.

3.3. По закінченню кожного звітного періоду, Комісіонер надає Комітенту Звіт, що складається за зразком, згідно Додатку №2 до Договору та в якому вказується інформація про фактичну реалізацію Товару за звітний період. Звіт надається до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним. Звіт про виконання Договору надається Комітенту шляхом надсилання на адресу електронної пошти. Комітент зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Звіту, затвердити Звіт або надати мотивовані зауваження шляхом направлення відповіді на електронну пошту.  У разі ненадання зауважень в зазначений термін, Звіт про виконання Договору вважається затвердженим обома Сторонами.

Зі спливом строку на затвердження Звіту або надання мотивованих зауважень Комітентом, Комісіонер оформляє Звіт про виконання Договору та Акт наданих послуг у двох примірниках, підписує та надсилає їх на підпис Комітенту або через систему «М.Е.Dос». Комітент зобов’язаний підписати та повернути один примірник Звіту про виконання Договору та один примірник Акту наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх отримання від Комісіонера або підписати документи у системі «М.Е.Dос».

3.4. Комісійна плата (винагорода) включає в себе винагороду за вчинення правочинів – укладення договорів на продаж Товару Комітента, вартість послуг зберігання Товару з моменту його отримання від Комітента до моменту реалізації покупцеві (споживачеві) або до повернення Комітенту (у разі його не реалізації), витрати Комісіонера по складанню і підготовці Товару до повернення Комітенту в усіх випадках, вказаних в Договорі, оформлення і надання Комітенту різного виду звітних документів за Договором, комісії, які можуть стягуватися банком за перерахування грошових коштів, а також усі інші витрати Комісіонера, понесені ним при виконанні своїх зобов’язань за Договором, крім витрат, окремо обумовлених умовами Договору, які не включаються до комісійної плати (винагороди).

3.5. Комітент сплачує комісійну плату (винагороду) протягом 1 (одного) банківського дня з дати затвердження Звіту про виконання Договору за звітних період, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Комісіонера.

3.6. Комісіонер перераховує Комітенту грошові кошти за реалізований протягом відповідного звітного періоду Товар протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту затвердження Комітентом Звіту про виконання Договору та підписання Акту наданих послуг. 

3.7. У випадку, якщо Комітент не сплатить комісійну плату (винагороду) у строки визначені в п. 3.5 Договору та/або не відшкодує витрат Комісіонера, Комісіонер самостійно утримує комісійну плату (винагороду) належну Комісіонеру, після затвердження Звіту про виконання Договору, з грошових коштів, що підлягають перерахуванню Комітенту за реалізований Товар, а також утримує ті витрати, що окремо обумовлені даним Договором, які не включаються в комісійну плату (винагороду).

3.8. Комісіонер перераховує кошти Комітенту шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Комітента вказаний у Заяві-приєднання. Зобов'язання Комісіонера щодо перерахування належних Комітенту коштів за реалізований Комісіонером Товар вважаються виконаними з дати списання відповідної суми коштів з поточного рахунку Комісіонера на поточний рахунок Комітента. 

3.9. Валютою за цим Договором є валюта України - гривня.

3.10. Сторони зобов’язані складати податкові накладні, розрахунки коригування в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку та строки визначені Податковим кодексом України.

 

4. Порядок і умови передачі і приймання Товару

4.1. Комісіонер має право відмовити в прийманні Товару поставленого Комітентом, при цьому відповідальність за всі негативні наслідки такої відмови несе Комітент, в наступних випадках:

  • пошкоджений Товар/втрачено товарний вигляд/пошкоджена упаковка, тара;

  • при поставці допущено порушення гігієнічних і санітарних норм/температурного режиму для товарів, які вимагають їх дотримання;

  • здійснення поставки Товарів для розвантаження без оформлення Замовлення;

  • не відповідність строків придатності Товару умовам Договору;

  • відсутність у водія довіреності, що засвідчує його право на передачу або отримання товару, і документа, що посвідчує особу;

  • відмова водія дотримуватися норм техніки безпеки та порушення водієм правил поведінки на території Комісіонера, внутрішньо об’єктового і пропускного режимів;

  • на Товар, який підлягає обов'язковому маркуванню, не нанесений штрих-код або артикул Комітента, нанесений недостовірний штрих-код/артикул або товар не зареєстрований в інформаційній системі моніторингу.

4.2. Комітент, в день доставки (передачі) Товару зобов'язаний передати Комісіонеру пакет документів, до складу якого входить: товарно-транспортна накладна, копія відповідного документу, що підтверджує якість Товару (якісного посвідчення або декларації виробника, інший), акт прийому- передачі Товару.

4.3. Приймання Товару проводиться на складі Комісіонера за адресою вказаною в п.п. 2.1.1 Договору та на підставі Генеральної довіреності на отримання Товару (за зразком Додатку №7 до Договору).

4.4. У разі відсутності супровідних документів, передбачених Договором, або надання супровідних документів, що не правильно оформлені, приймання Товару Комісіонером не здійснюється. При цьому, Комісіонер має право не приймати Замовлення Комітента до виконання без будь-якої відповідальності.

4.5. Якщо під час приймання Товару виявиться невідповідність переданого Товару відомостям, зазначеним у Замовленні, товарно-супровідним документам, щодо асортименту, кількості, якості, інші недоліки (невідповідний Товар), Комісіонер за участю водія (перевізника) складає Акт невідповідності.

4.6. При виявленні зайво поставленого Товару Комісіонер може, за своїм вибором, або повернути надмірно поставлений Товар Комітенту, або прийняти його на умовах цього Договору, в зв’язку із чим Комітент зобов’язаний надати Комісіонеру нове Замовлення.

4.7. Комітент зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення та акту невідповідності надати свої мотивовані заперечення, а у випадку їх відсутності здійснити заміну невідповідного Товару та/або допоставити Товар.
Якщо у визначений строк Комітент не заявить мотивованих заперечень, акт невідповідності вважається узгодженим Сторонами та підлягає виконанню Комітентом.

4.8. Комісіонер по закінченні 90 (дев'яносто) календарних днів з дати приймання Товару належної якості по відповідному акту-прийому передачі Товару, має право повернути зазначений Товар Комітенту, у разі, якщо цей Товар не був реалізований Комісіонером протягом вказаного строку, а Комітент зобов'язаний прийняти такий Товар. Крім того, Комісіонер має право повернути Комітенту Товар, що був повернутий покупцем (споживачем) з будь-яких обґрунтованих підстав та/або Товар, що був замовлений, але не придбаний покупцем (споживачем). Всі витрати по поверненню такого товару Комітенту несе Комітент. Якщо Комісіонер понесе витрати по поверненню Товару Комітенту, такі витрати підлягають оплаті Комісіонеру понад комісійну плату (винагороду), шляхом утримання Комісіонером суми таких витрат з грошових коштів, що підлягають перерахуванню Комітенту за реалізований Товар.

4.9. Комісіонер повідомляє Комітента про наявність вказаного в п. 4.8 Договору Товару, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Комітента, з зазначенням асортименту і кількісті Товару, що підлягає поверненню.

4.10. Повернення Товару здійснюється силами і засобами Комітента зі складу Комісіонера, в термін, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати направлення Комісіонером на адресу Комітента повідомлення та на підставі Генеральної довіреності на отримання Товару (за зразком Додатку №7-1 до Договору). Комітент погоджується з тим, що Товар повертається в асортименті і кількості, зазначеній в повідомленні.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність визначену нормами чинного законодавства України та умовами Договору.

5.2. Комітент не має права, без відповідної письмової згоди, використовувати будь-яким чином та/або способами матеріали, що розміщені на Сайті: https://tea.ua/ за винятком випадку, коли Комітент є правовласником зазначених матеріалів. У випадку використання Комітентом матеріалів, що розміщені на Сайті: https://tea.ua/ право власності або користування на які належить третім особам, без їх письмової згоди, Комітет самостійно та за власний рахунок зобов’язаний врегулювати претензії, вимоги, позови таких третіх осіб у випадку їх пред’явлення. А у випадку понесення Комісіонером збитків викликаних такими претензіями, вимогами, позовами, включаючи, але не обмежуючись, суми штрафів та компенсацій, інші грошові вимоги, що пов’язано із порушенням Комітентом умов цього пункту Договору, Комітент зобов’язаний відшкодувати Комісіонеру всі збитки понесені останнім на підставі підтверджуючих документів.

5.3. У разі порушення строків доставки (передачі) і/або приймання Товару, що повертається, порушення строків надання документів та інших строків за Договором, Комітент, на вимогу Комісіонера, зобов'язаний сплатити останньому неустойку в розмірі 0,1% загальної вартості Товару, щодо якого Комітентом допущено порушення зобов'язання, за кожен календарний день прострочення виконання зобов'язання.

5.4. У разі пред'явлення до Комісіонера будь-яких претензій, вимог, позовів з боку третіх осіб, пов'язаних з порушенням їхніх прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що сталося внаслідок неправомірного введення Товару в цивільний обіг, незаконним використанням відносно Товару торговельних марок, правовласниками яких є треті особи, а також в разі невідповідності Товару іншим вимогам і гарантіям, встановленим Договором або законодавством України, Комітент зобов'язується самостійно та за власний рахунок врегулювати такі претензії, вимоги, позови. У випадку, якщо Комісіонер понесе будь-які витрати пов’язані із врегулюванням вказаних претензій, вимог чи позовів, Комітент зобов’язаний відшкодувати Комісіонеру всі завдані останньому збитки, в строк, що не перевищує 7 (сім) робочих днів з дати отримання від Комісіонера відповідної документально підтвердженої вимоги.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (страйки, повені, пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, війни, військові дії, епідемії, тощо). При наявності зазначених обставин, кожна Сторона зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити про них іншу Сторону. Доказом вказаних вище обставин є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою, чи іншим уповноваженим органом. Якщо зазначені обставини тривають 2 (два) і більше місяців, кожна зі Сторін має право розірвати Договір.

5.6. Комітент не має права без письмової згоди Комісіонера здійснювати переведення боргу іншим особами або без письмового повідомлення Комісіонера уступати свої вимоги до Комісіонера іншим особам. Про свій намір здійснити переведення боргу або уступити право вимоги Комітент зобов’язаний повідомити Комісіонера не менш як за 5 (п’ять) робочих днів шляхом направлення письмового повідомлення на адресу електронної пошти Комісіонера вказану у п.1.6 Договору.

У випадку порушення Комітентом умов цього пункту Договору, Комітент та/або новий кредитор несуть ризик настання несприятливих для них наслідків, а Комісіонер звільняється від будь-якої відповідальності передбаченої умовами Договору або нормами чинного законодавства України.

5.7. У разі розміщення на Сайті негативних відгуків покупців (споживачів) про Товар, Комісіонер повідомляє про це Комітента шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Комітента вказану у Заяві-приєднання Комітента. Комітент зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Комісіонера повідомлення про негативні відгуки покупців (споживачів) надати шляхом направлення на адресу електронної пошти Комісіонера вказану у п.1.6 Договору повну і достовірну інформацію про Товар, або інформацію, що спростовує такі негативні відгуки, у випадку якщо це вимагається у повідомленні Комісіонера. У разі порушення зазначеного строку та/або ненадання відповідної інформації, Комітент на вимогу Комісіонера сплачує останньому штраф у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) за кожне найменування Товару, щодо якого допущено порушення.

5.8. При порушенні строків вказаних в п.3.6 Договору, Комісіонер, на вимогу Комітента, сплачує останньому пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення від суми заборгованості за кожен день прострочення перерахування коштів.

5.9. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна Комітента.

 

6. Антикорупційне застереження

6.1. Сторони Договору зобов’язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

6.2. Сторони гарантують, що не пропонували і не пропонуватимуть, винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або вигоду за спрощення формальностей у зв’язку з виконанням Договору.

6.3. У разі виникнення у Сторони обґрунтованої підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його працівниками, що виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання неправомірної вимоги, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

6.4. Сторони гарантують здійснення розгляду фактів недотримання антикорупційних зобов'язань та застосування заходів щодо їх усунення.

6.5. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором без будь-якої відповідальності перед іншою Стороною до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане іншою Стороною не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання письмового повідомлення.

6.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

6.7. Порушення однією із Сторін будь-якої з вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення. Сторони зобов’язуються не вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні таким розірванням Договору.

 

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором або в зв'язку з ним, підлягають досудовому врегулюванню. Претензія повинна бути складена в письмовій формі. До претензії повинні бути додані і в її тексті повинні бути вказані документи і відомості, необхідні для розгляду претензії по суті.

7.2. Інша Сторона зобов'язана відповісти на пред'явлену претензію протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня її отримання. У разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню в Господарському суді за місцезнаходженням відповідача.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Комітента, за допомогою програмного забезпечення Сайту та подання Комісіонеру підписаної Комітентом Заяви-приєднання до Публічного договору комісії і діє до «31» грудня 2023р. включно. У випадку, якщо за 10 (десять) робочих днів до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не заявить про бажання припинити договірні відносини, Договір вважається продовженим на 1 (один) календарний рік на тих самих умовах. Кількість таких пролонгацій не обмежена.

8.2. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про односторонню відмову від Договору. Договір вважається розірваним на 10 (десятий) день з дня отримання такого повідомлення адресатом. 

8.3. При наявності у Комісіонера, на дату розірвання Договору, невиконаного зобов’язання щодо перерахування відповідної суми коштів Комітенту за реалізований Товар, Комісіонер, без будь-якої відповідальності перед Комітентом, має право перерахувати таку суму коштів протягом 30 (тридцять) календарних днів, з дати розірвання Договору. У разі розірвання або односторонньої відмови від Договору Комісіонер має право на отримання комісійної плати (винагороди) за фактично вчинені дії.

8.4.Всі додатки та угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо будь-яких відомостей, що містяться у звітних документах, що оформляються Сторонами в рамках цього Договору.

8.5. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну в письмовому вигляді про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, контактних телефонів, адрес електронної пошти, протягом 10 (десяти) днів з моменту такої зміни. 

8.6. Всі письмові вимоги і/або повідомлення і/або претензії направляються Сторонами за адресами, вказаними в цьому Договору та/або в його додатках.

8.7. З метою скорочення термінів оформлення документів, Сторони дійшли згоди, що всі документи, що стосуються умов виконання Договору, передаються на електронну пошту Комісіонера: info@tea.ua та мають юридичну силу і є офіційною підставою для виконання Сторонами своїх зобов'язань (електронні документи). Подальший обмін оригіналами підписаних документів обов'язковий, крім випадків передбачених умовами Договору. Фактичною датою передачі повідомлення по електронній пошті вважається дата, зазначена в звіті поштового сервера відправника. До отримання оригіналу документа, електронна копія документа визнається Сторонами такою, що має юридичну силу, і може бути використана як доказ у суді.

8.8. Комісіонер має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції цього Договору або нової редакції відповідного Додатка на Сайті. При реалізації Товару або виконанні Сторонами інших зобов'язань за Договором до вступу в силу змін/доповнень до Договору до наслідків такої реалізації або такого виконання застосовуються умови, що діяли до опублікування змін/доповнень до Договору на Сайті.

8.9. Розміщення змін і/або доповнень до Договору або Договору в новій редакції на Сайті означає належне виконання Комісіонером обов'язку щодо повідомлення Комітента про такі зміни. Комітент зобов'язується самостійно відвідувати Сайт для перевірки наявності/ відсутності змін/доповнень до Договору.

8.10. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Комітент надає Комісіонеру згоду на обробку своїх персональних даних, розміщених на Сайті, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Комітента при опублікуванні інформації на Сайті та/або інших порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.

8.11. Додатки до Договору:

 

9. Адреса і реквізити Комісіонера

ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ»

Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, буд. 46

Фактична адреса: 02100, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 2А

IBAN UA513806340000026008314386001

в ПуАТ "КБ" «АКОРДБАНК» м. Київ

ЄДРПОУ 44760466

ІПН 447604610374

Генеральний директор Бондар Ігор Петрович


ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК