Главная
Публічний договір комісії

Публічний договір комісії

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КОМІСІЇ

Даний публічний договір комісії (далі по тексту «Договір) визначає порядок надання послуг з реалізації товарів Комітента, а також взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між Товариством з обмеженою відповідальністю « Компанія Май Україна », що має назву надалі «Комісіонер», і організацією / фізичною особою-підприємцем/ що має назву надалі «Комітент», який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору. Комітент і Комісіонер спільно іменуються «Сторони».

Терміни, що використовуються

Публічний договір комісії (оферта) – пропозиція Комісіонера, адресована будь-якій фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.

Акцепт – повна й безумовна згода Комітента на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Комісіонер - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна» зареєстроване відповідно до чинного законодавства України, адреса місцезнаходження:, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 46.

Сайт - інформаційний ресурс Комісіонера, розташований в мережі Інтернет за адресою https://tea.ua/, що представляє собою сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних за тематичним ознакою, і призначений для розміщення в мережі Інтернет інформації.

Комітент - організація / фізична особа-підприємець/, яка прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладення договору.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Комітента, за допомогою програмного забезпечення Сайту або при першій передачі Комітентом Комісіонеру товару для реалізації в порядку, передбаченому в розділі 4 цього Договору, залежно від того, що настане раніше і діє до повного виконання сторонами передбачених Договором і витікаючих з нього зобов'язань.

1. Предмет договору

1.1. Комітент доручає, а Комісіонер приймає на себе зобов'язання за винагороду здійснювати від свого імені, але в інтересах і за рахунок Комітента, реалізацію продукції Комітента, крім підакцизної продукції та продукціїї , що потребує ліцензування, під товарним знаком/товарними знаками Комітента (далі - Товар), асортимент, кількість, ціна, яких визначаються в замовленні (далі - «Замовлення»). Комітент направляє замовлення на електронну пошту Комісіонера info@tea.ua ( надалі – електронна пошта).Комітент передає Товари Комісіонеру для їх доставки покупцям, що придбавають товари на сайті, а Комісіонер організовує їх доставку до покупця, від імені Комітента рекламує Товари за допомогою розміщення зображень Товарів на сайті, приймає повернені покупцем Товари, приймає плату за Товари від покупців передає виручені від реалізації Товару грошові кошти Комітенту

1.2. Комітент, є власником Товару, гарантує: наявність законних прав на використання товарних знаків, зазначених у п. 1.1. договору; Товар вільний від прав третіх осіб, є новим і допущений до вільного обігу на території України.

1.3. Остаточний термін придатності Товару на момент передачі Комісіонеру не повинен бути менше 70% від встановленого виробником Товару. Комітент зобов'язується своїми силами замінити товар із закінченим терміном придатності на складі Комісіонера, адреса якого: 08700, Київська обл., м. Обухів,вул. Трипільська, 46, протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Комісіонера. У разі, якщо Комітент в вищевказаний термін не робить ніяких дій, Комісіонер має право утилізувати товар із закінченим терміном придатності, без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій. Повідомлення про утилізацію товару із закінченим терміном придатності направляється Комітенту електронною поштою протягом 5 днів з дати утилізації.

1.4. Комісіонер також надає Комітенту послуги складського зберігання Товару. Вартість і обсяг надання послуг складського зберігання узгоджується Сторонами до початку надання послуг і відображається у звіті Комісіонера, узгоджена Сторонами вартість наданих послуг складського зберігання включається в гарантовану винагороду Комісіонера.

1.5. Комісіонер зобов’язується забезпечувати збереження переданого на реалізацію Товару, а також належні умови зберігання.

1.6. Щомісячно Комісіонер до 3 числа наступного за звітним місяцем надає Комітенту Перелік залишків товару. Комітент узгоджує Перелік залишків товару, що знаходиться на складському зберіганню у Комісіонера в термін до 5 робочих днів. Якщо Комітент в термін до 5 робочих днів не надасть відповідь, Перелік вважається узгодженим по даним Комісіонера.

2. Оформлення замовлень

2.1. Комітент самостійно формує Замовлення в форматі Excel за формою, погодженою сторонами в Додатку №1 до Договору і направляє інформацію про вказане Замовлення на електронну пошту. Комісіонер погоджує Замовлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Замовлення. Підтвердженням Замовлення служить розміщення інформації про товар Комітента на сайті (далі - Сайт).

2.2. Дані для розміщення на Сайті Комісіонер відправляє Комітенту на електронну адресу, вказану при реєстрації на Сайті.

2. 3. У разі виявлення Комісіонером некоректної інформації про товар у Замовленні, Комітент зобов'язаний в термін, що не перевищує 3 (три) робочі дні з дати розміщення Комісіонером відповідного повідомлення на Сайті, надати коректну інформацію про товар .

2.4. Комітент самостійно завантажує фотографії та декларації про відповідність Товару через Портал. Комісіонер, залишає за собою право вимагати надання Комітентом іншої інформації , що стосується Товару.

2.5. До передачі товару на склад Комісіонера Комітент зобов'язується надати Комісіонеру через електронну пошту 2-3 фотографії по кожному товару

2.6. Комітент самостійно вказує в Замовленні точні дату і час доставки відповідного Товару на склад Комісіонера, який розташований за адресою, вказаною в п. 4.1. Договору, попередньо узгодивши його з Комісіонером. Дата і час, зазначені в цьому пункті, вважаються узгодженими Сторонами з моменту узгодження в Замовленні.

3. Ціна товару та порядок розрахунків

3.1. Ціна кожного окремого найменування Товару вказана в гривнях в прайс-листі Комітента, чинного на момент розміщення на Порталі Замовлення. Ціни в прайс-листах Комітента вказані з урахуванням ПДВ. Ціна одиниці Товару включає вартість Товару, упаковки і маркування, доставки, інші витрати Комітента, передбачені цим Договором. Комісіонер має право при реалізації Товару застосовувати знижки до вартості Товару, зазначеної Комітентом, виключено за погодженням з Комітентом та за його рахунок.

Ціни, зазначені в накладних повинні відповідати цінам, які Комітент вказує на сайті. Комітент зобов'язується округляти ціни на Товар до гривні без копійок, відповідно до нормативних документів та погоджувати заокруглення з Комісіонером

3.2. Комітент має право змінювати ціну, вказану на сайті, за допомогою надання знижок з використанням Сайту. Товар підлягає реалізації Комісіонером за ціною, вказаною Комітентом на Сайті на момент реалізації Товару, що включає надані Комітентом знижки на Товар (далі - "Роздрібна ціна, вказана Комітентом"). Роздрібна ціна, вказана Комітентом, включає вартість Товару, упаковки і маркіровки, доставки, інші витрати Комітента, а також усі застосовні непрямі податки.

3.3. Звітний період - період, що дорівнює 1 (одному) календарному місяцю, протягом якого Комісіонер реалізовував Товар .

3.4. Комісіонер надає Комітенту Звіт (Додаток №2)про продажі раз на місяць не пізніше другого робочого дня кожного місяця, наступного за Звітним періодом. Звіт про продажі надається Комітенту через електронну пошту. Комітент зобов'язаний протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Звіту, підтвердити і підписати Звіт або надати мотивовані зауваження через електронну пошту. У разі ненадання зауважень в зазначений термін, Звіт про продажі вважається затвердженим обома Сторонами.

3.5. Комітент зобов'язується сплатити Комісіонеру Гарантовану винагороду у розмірі 30% від вказаної Комітентом продажної (роздрібної) ціни фактично реалізованого Комісіонером товару в звітному періоді. Гарантована винагорода вказується з урахуванням ПДВ.

Гарантована винагорода включає в себе винагороду за здійснення угод по реалізації товару Комітента, винагороду за послуги складського зберігання цього Товару з моменту його отримання від Комітента до реалізації споживачеві (покупцеві) або до повернення Комітенту (у разі його не реалізації), витрати Комісіонера по складанню і підготовці товару до повернення Комітенту в усіх випадках, вказаних в договорі, оформлення і надання Комітенту різного виду звітних документів за договором, а також усі інші витрати Комісіонера, понесені ним при виконанні своїх зобов'язаннь за договором, крім витрат, спеціально обумовлених даним Договором, які не включаються в Гарантовану винагороду.

3.6. Комісіонер зобов'язаний перерахувати Комітенту грошові кошти за реалізований Товар протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту затвердження Комітентом Звіту про продажі. Комісіонер самостійно утримує винагороду Комісіонера після затвердження Звіту про продажі з грошових коштів, що підлягають перерахуванню Комітенту за реалізований Товар, а також утримує ті витрати, що спеціально обумовлені даним Договором, які не включаються в Гарантовану винагороду

3.8. Комісіонер перераховує кошти Комітенту за допомогою безготівкового переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Комітента. Платіжні зобов'язання Комісіонера вважаються виконаними з дати списання коштів з розрахункового рахунку Комісіонера. Валютою за цим Договором є валюта України - гривня.

3.9. У разі повернення Товару третьою особою (споживачем) в порядку, встановленому законодавством України, Комісіонер зобов'язаний повернути Товар Комітенту протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту повернення Товару третьою особою (покупцем) і не зобов'язаний перераховувати Комітенту грошові кошти за даний Товар, а якщо вже перерахував, Комітент зобов'язаний повернути Комісіонеру суму за такий Товар за вирахуванням сплаченої Комісіонеру Винагороди або Комісіонер в односторонньому порядку зменшує суму своєї заборгованості на вартість такого Товару з урахуванням сплаченої Комітентом Винагороди, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання від Комісіонера неякісного Товару .

3.10. У разі надання Комітентом знижок на Товар, Комітент через електронну пошту надсилає Комісіонеру скан підписаного документа із зазначенням розміру знижки.

3.11. Загальна сума Договору складається з вартості всіх поставок Товару, наданого для реалізації, здійснених протягом всього терміну дії цього Договору, що підтверджується підписаними Сторонами видатковими накладними.

3.12.Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для Комітента.

3.13.Сторони зобов’язані реєструвати податкові накладні (далі по тексту – «ПН») з ПДВ, складені в електронній формі в Єдиному реєстрі податкових з дотриманням умови щодо її реєстрації у порядку, визначеному законодавством. Надавати у відповідності зі ст. 201 Податкового кодексу України (далі по тексту – ПКУ) іншій Стороні електронні версії зареєстрованих податкових накладних, розрахунки коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної (у разі зміни кількісних і вартісних показників) в строки, передбачені ПКУ.

4. Порядок і умови передачі і приймання Товару

4.1. Комітент, своїми силами і засобами та в строки, обумовлені цим Договором, передає Товар Комісіонеру на склад, за наступною адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів,вул. Трипільська, 46, Товар передається Комітентом протягом трьох робочих днів з моменту узгодження Замовлення .

4.2. Комісіонер має право відмовити в прийманні поставки, при цьому відповідальність за всі негативні наслідки такої відмови несе Комітент, в наступних випадках:

- Пошкоджений товар / втрачено товарний вигляд / пошкоджена упаковка;

- Порушення гігієнічних і санітарних норм / температурного режиму для товарів, які вимагають їх дотримання;

- Прибуття на вивантаження без оформлення Замовлення на поставку;

- Відсутність у водія довіреності, що засвідчує його право на передачу або отримання товару, і документа, що посвідчує особу

- Відмова водія дотримуватися норм техніки безпеки та порушення водієм правил поведінки на території складського комплексу, внутрішньооб'єктового і пропускного режимів;

- На товар, який підлягає обов'язковому маркуванню, не нанесений код ідентифікації, нанесений недостовірний код ідентифікації, або товар не зареєстрований в інформаційній системі моніторингу.

4.3. Комітент, в день передачі Товару зобов'язаний передати Комісіонеру пакет документів, до складу якого входить: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, копія свідоцтва якості готової продукції, акт прийому- передачі Товару.

4.4. Товар є власністю Комітента до моменту його реалізації третій особі (покупцю).

4.5. Комісіонер по закінченні 90 (дев'яносто) календарних днів з дати приймання Товару належної якості по відповідній накладній , має право повернути зазначений Товар у разі якщо цей Товар не був реалізований Комісіонером протягом вказаного строку, а Комітент зобов'язаний прийняти такий Товар. Також Комісіонер має право повернути Комітенту товар, що був повернутий покупцем з будь яких законних підстав та товар, що був замовлений, але не викуплений покупцем. Всі витрати за повернення такого товару Комітенту несе Комітент і такі витрати підлягають оплаті Комісіонеру понад Гарантовану винагороду шляхом утримання Комісіонером суми таких витрат з грошових коштів, що підлягають сплаті Комітенту.

4.5.1. Комісіонер повідомляє Комітента про наявність нереалізованого Товару належної якості, товару, що був повернутий покупцем з будь яких законних причин та товару, що був замовлений, але не викуплений покупцем на електронну адресу Комітента, вказуючи в повідомленні асортимент і кількість Товару, належної якості, при цьому, після отримання зазначеного повідомлення Комітентом, асортимент, кількість і якість нереалізованого Товару вважаються узгодженими Сторонами.

4.5.2. Доставка Товару, що потребує повернення, здійснюється силами і засобами Комітента до складу Комітента, в термін, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати направлення Комісіонером на адресу Комітента сповіщення. Комітент погоджується з тим, що Товар повертається в асортименті і кількості, зазначеній в повідомленні.

4.6. Приймання Товару проводиться на складі Комісіонера.

4.7. У разі відсутності супровідних документів, передбачених Договором, якщо Комітент невірно оформив супровідні документи на Товар, приймання Товару Комісіонером не провадиться. При цьому, Комісіонер має право відмовитися від Замовлення, щодо якого Комітентом допущені порушення і/або встановити новий термін передачі неприйнятого з вини Комітента Товару.

4.8. Якщо під час приймання Товару виявиться невідповідність переданого Товару відомостям, зазначеним у транспортних і супровідних документах Сторони складають акт про виявлену розбіжність щодо кількості і якості. При виявленні зайво поставленого Товару Комісіонер може, за своїм вибором, або повернути надмірно поставлений Товар Комітенту, або прийняти його на умовах цього Договору.

4.9. Комітент зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення підписати Акт розбіжностей або надати свої мотивовані заперечення. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Акту розбіжностей Комітент не заявить мотивованих заперечень, Акт розбіжностей вважається узгодженим Сторонами.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якої зі Сторін своїх зобов'язань за Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та умовами Договору.

5.2. Комітент зобов'язаний на вимогу Комісіонера виплатити останньому штраф у розмірі 10000 (десять тисяч) грн. за кожен випадок використання без письмової згоди Комісіонера матеріалів, розміщених на інтернет-сайті: https://tea.ua/ за винятком випадку, коли Комітент є правовласником зазначених матеріалів.

5.3. У разі порушення Комітентом п. 4.1. Договору і, як наслідок, неможливість Комісіонера через таке порушення виконати замовлення третьої особи, Комісіонер має право вимагати, а Комітент зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 5000 (п'ять тисяч) грн. за кожен факт порушення.

5.4. При порушенні строків передачі і/або приймання Товару (п. 4.5, 4.6), передачі документів та інших строків за Договором, Комітент на вимогу Комісіонера зобов'язаний виплатити останньому неустойку в розмірі 0,1% від вартості Товару, щодо якго Комітентом порушено зобов'язання, за кожен календарний день такого прострочення виконання зобов'язання.

5.5. У разі пред'явлення до Комісіонера будь-яких претензій, вимог, позовів з боку третіх осіб, пов'язаних з порушенням їхніх виключних прав, викликаних неправомірним введенням Товару в цивільний оборот, незаконним використанням відносно Товару товарних знаків, правовласниками яких є дані треті особи, а також в разі невідповідності Товару іншим вимогам і гарантіям, встановленим Договором або законодавством України, Комітент зобов'язується відшкодувати Комісіонеру всі понесені ним збитки, спричинені такими претензіями, вимогами і позовами в строк, що не перевищує 7 (сім) робочих днів з дати отримання від Комісіонера відповідної документально підтвердженої вимоги .

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (страйки, повені, пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, війни, військові дії, епідемії, тощо). При наявності зазначених обставин, кожна Сторона зобов'язана протягом 5 (п'яти) днів повідомити про них іншу Сторону, надавши офіційні документи уповноважених органів. Якщо зазначені обставини тривають 2 (два) і більше місяців, кожна зі Сторін має право розірвати Договір.

5.7. У випадку уступки Комітентом права грошової вимоги за Договором третій особі без письмової згоди Комісіонера, Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонеру протягом 7 (семи) днів з моменту отримання вимоги Комісіонера штраф в розмірі суми відступленої заборгованості .

5.8. У разі розміщення на Порталі негативних відгуків третіх осіб (споживачів) про товар, Комітент зобов'язується в термін, що не перевищує 3 (три) робочі дні з дати розміщення зазначених відгуків, надавати повну і достовірну інформацію про товар. У разі порушення зазначеного строку, Комітент на вимогу Комісіонера сплачує останньому штраф у розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. за кожне найменування Товару, щодо якої допущено порушення.

5.9. При порушенні строків вказаних в п.3.6., Комісіонер на вимогу Комітента зобов'язаний виплатити останньому пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожен день прострочення оплати.

5.10. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна Комітента.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір набуває чинності з дати підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2020р. У випадку, якщо за 10 (десять) робочих днів до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не заявить про бажання припинити договірні відносини, договір вважається продовженим на 1 (один) календарний рік на колишніх умовах. Кількість таких пролонгацій не обмежена.

6.2. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору в наступному порядку: зацікавлена Сторона направляє іншій Стороні письмове повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору (далі «Повідомлення»). Договір вважається розірваним на 10 (десятий) день з дня отримання Повідомлення адресатом. При наявності у Комісіонера заборгованості по оплаті Товару на дату розірвання Договору, Комісіонер має право погасити заборгованість в строк, що не перевищує 30 (тридцять) календарних днів, з дати приймання зазначеного Товару від Комітента за відповідною накладною. У разі розірвання або односторонньої відмови від договору комісії комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії.

6.3. Всі додатки та угоди до цього договору є його невід'ємною частиною. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо будь-яких домовленостей укладених в рамках цього Договору.

6.4. Сторони зобов'язані повідомити один одного в письмовому вигляді про зміну місця знаходження, банківських реквізитів, контактних телефонів, адрес електронної пошти, протягом 10 (десяти) днів з моменту такої зміни. Всі письмові вимоги і/або повідомлення і/або претензії направляються Сторонами за адресами, вказаними в цьому Договорі та в його додатках.

6.5. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором або в зв'язку з ним, підлягають досудовому врегулюванні. Претензія повинна бути складена в письмовій формі. До претензії повинні бути додані і в її тексті повинні бути вказані документи і відомості, необхідні для розгляду претензії по суті. Інша сторона зобов'язана відповісти на пред'явлену претензію протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня її отримання. У разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню в Господарському суді за місцезнаходженням відповідача.

6.6. Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній Стороні.

6.7. З метою скорочення термінів оформлення документів, сторони дійшли згоди, що договір і всі документи, що стосуються його, передаються на електронну пошту Комісіонера info@tea.ua та мають юридичну силу і є офіційною підставою для виконання Сторонами своїх зобов'язань (електронні документи). Подальший обмін оригіналами підписаних документів обов'язковий протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів. Фактичною датою передачі повідомлення по електронній пошті вважається дата, зазначена в поштовій програмі відправника. До отримання оригіналу документа, електронна копія документа визнається Сторонами такою, що має юридичну силу, і може бути використана як доказ у суді.

6.8.Повідомлення Комітента про внесення змін і / або доповнень до Договору і / або Правила і інші документи до нього здійснюється шляхом розміщення тексту змін / доповнень або тексту Договору (Правил, іншого документа) в новій редакції на Сайті. Моментом вступу в силу змін / доповнень є вчинення Комітентом на Сайті дій щодо прийняття змін / доповнень або передача Комітентом Комісіонеру Товару для реалізації після публікування на Сайті змін / доповнень залежно від того, що сталося раніше. При реалізації Товару або виконанні сторонами інших зобов'язань за Договором до вступу в силу змін / доповнень до наслідків такої реалізації або такого виконання застосовуються умови, що діяли до опублікування змін / доповнень на Сайті.

6.9. Розміщення змін і / або доповнень до Договору і / або додатком до нього (Правил, іншого документа) в новій редакції на Сайті означає належне виконання Комісіонером обов'язку щодо повідомлення Комітента. Комітент зобов'язується самостійно відвідувати Сайт для перевірки наявності / відсутності змін / доповнень до нової редакції.

6.10. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Комітент надає Комісіонеру згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об’яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Комітента при

опублікування його об’яви на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.

7. Адреса і реквізити Комісіонера

ТОВ «Компанія Май Україна»

Юридична адреса:

08700, Київська обл., м. Обухів,

вул. Трипільська, 46

Фактична адреса:

02100, м. Київ,вул.Георгія Тороповського, 2А

п/р 26000441786

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

ЄДРПОУ 35442324

ІПН 354423226560

IBAN UA913808050000000026000441786

Генеральний директор Романцова Ю.В.


Додаток № 1

до  Публічного договору комісії № ___

від _______________2020р.

 

ЗАМОВЛЕННЯ

м. Київ                                                                                                    «___» __________ 2020р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна», іменоване надалі «Комісіонер», в особі генерального директора Романцової Ю.В., яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони і

              __________________________ іменоване надалі «Комітент», в особі __________, що діє на підставі _____________________________________________________________ з іншої сторони, надалі спільно іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», узгодили це Замовлення про наступне:

 

1. Комісіонер приймає на себе зобов'язання за винагороду вчинити від свого імені, але в інтересах і за рахунок Комітента угоди по реалізації наступної продукції Комітента :

Артикул Комітента

Найменування

Од. виміру

кількість

Ціна за 1 од. з ПДВ, грн. (відпускна ціна)

Загальна вартість Товару з ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комітент зобов'язується доставити узгоджений в цьому замовленні Товар на склад Комісіонера протягом _____________ робочих днів з моменту підписання Замовлення.

3. Комітент зобов'язаний доставити Комісіонеру Товар, якість і комплектність якого відповідає вимогам  ДСТУ , ТУ, технічним регламентам та іншим обов'язковим стандартам і вимогам якості, встановленим для товарів такого роду, в т.ч. щодо строку придатності а також забезпечують безпеку життя і здоров'я споживачів.

4. Упаковка товарів повинна забезпечувати збереження товарів під час транспортування відповідним видом транспорту.

5. Транспортний засіб, на якому буде здійснюватися доставка товару повинна забезпечувати збереження Товару при його транспортуванні від атмосферних та інших впливів, в результаті яких можуть виникнути дефекти Товару.

 

 

 

Комісіонер

 

__________________ / Романцова Ю.В. /

 

Комітент

 

__________________ / __________ /

 

 

 

Додаток № 2

до Публічного договору комісії №___

від ___________________

ЗВІТ

про виконання Публічного договору комісії

На виконання Публічного договору комісії №_____________ від_______ Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна», іменоване надалі «Комісіонер», в особі генерального директора Романцової Ю.В., яка діє на підставі Статуту, склало справжній звіт про таке:

1.      Агентом виконані наступні послуги з реалізації Товару Комітента:

№ п / п

Артикул Комітента

Найменування проданого товару

Кількість проданого товару

Продажна ціна, од. товару

Продажна вартість реалізованого товару, всього

з урахуванням ПДВ, грн.

в тому числі ПДВ, грн.

з урахуванням ПДВ, грн.

в тому числі ПДВ, грн.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

2. Разом продано товару на загальну суму _________________, в т.ч. ПДВ _________ грн. Виручка в сумі _______________ перерахована на рахунок Комітента на підставі платіжного доручення № ____ від __________.

3 . Винагорода Комісіонера складає ____________ грн., в т.ч. ПДВ ____ гривень.

4. Витрати, понесені Комісіонером, які підлягають відшкодуванню Комітентом, склали:

N п / п

Найменування витрат, вироблених за рахунок Принципала

Сума зроблених витрат без урахування ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Всього з урахуванням ПДВ, грн.

 

5. Всього фактично понесено витрати на суму __________, в тому числі ПДВ _________.

              Додаються такі документи, що підтверджують зроблені витрати:

              - товарна накладна № __ від __________

6 . Цей звіт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

Комісіонер

 

__________________ / Романцова Ю.В. /

 

                 Комітент

 

__________________ / __________ /

 

 

 

Додаток № 3

до Публічного договору комісії № ___

від _______________2020р

Перелік документів, що надається при укладанні Публічного договору комісії:

  1. Виписка (або Витяг) з ЄДР юридичних осіб та ФОП (з актуальними даними);
  2. копія всього актуального (остання редакція) статуту контрагента (іншого документа про створення контрагента) з усіма змінами / доповненнями до нього;
  3. свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ, витяг з реєстру платників ПДВ (документ підтверджує факт реєстрації платником ПДВ) / витяг з реєстру платників єдиного податку (документ, що підтверджує факт реєстрації платником єдиного податку);
  4. протокол загальних зборів учасників (акціонерів), іншого органу юридичної особи про призначення керівника підприємства;
  5. наказ про призначення керівника підприємства;
  6. копія паспорта та довідки про присвоєння ІПН керівника контрагента ;
  7. в разі, якщо документи до договору (звіт, замовлення, тощо) підписуються представником , необхідно надати належним чином оформлену довіреність на такого представника, видану від імені контрагента за підписом керівника контрагента,копія паспорта та/або довідка про присвоєння ІПН представника контрагента;
  8. копії документів, що підтверджують наявність законних прав на використання товарних знаків (свідоцтво, патент, ліцензійний договір та ін.).


Cсылки на скачивание Договора и приложений:

Публичный агентский договор
Приложение 1. Заказ
Приложение 2. Отчет агента
Приложение 3. Перечень документов


остались вопросы?

Заказ звонка